Video – Thánh lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo xứ Hàm Long ngày 14/10/2018